MATEŘSKÁ ŠKOLA HULICE, OKRES BENEŠOV

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Z nařízení MŠMT se bude konat zápis do MŠ distanční formou. Přijímací  formuláře si můžete stáhnout z našich webových stránek : Žádost o přijetí, Plná moc a Evidenční list (součástí je lékařské potvrzení o řádném proočkování dítěte). Dále doložte kopii rodného listu dítěte.

Formuláře ke stažení zde: evidenční list dítěte.doc (0 )

                                           plná moc.doc (0 )

                                          ŽÁDOST o přijetí.doc (0 )
 

Po vyplnění přijímacích formulářů je prosím odešlete poštou na adresu  naší mateřské školy, a to ve dnech:

2.5.2021  -  16.5.2021

 Následně od nás obdržíte registrační číslo. Pod tímto číslem bude vaše dítě evidováno v přijímacím řízením. Informace o přijetí nebo nepřijetí do MŠ budou zveřejněny na našich stránkách a na budově MŠ Hulice ve dnech od 2.6.2021 do 16.6.2021.

Kritéria přijetí: adresa trvalého pobytu dítěte

                           povinné předškolní vzdělávání dětí

                           věk 3 – 6 let

                           kapacita MŠ

 

V Hulicích, 17.3.2021

 

 


INFORMACE O OŠETŘOVNÉM:

Vážení rodiče,

podle nových pravidel škola nevyplňuje žádné  potvrzení o uzavření MŠ.

Další informace naleznete na adrese : https:// www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
 

 

 

 

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVIDU-19

ZÁKLADNÍ HYGIENICKÁ PRAVIDLA STANOVENÁ  MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ ZE DNE 17.8.2020

1. U vstupu do budovy školy má doprovod dítěte k dispozici dezinfekční  prostředek na ruce v  nádobě s dávkovačem.

2. Doprovod dítěte se v mateřské škole zdržuje po nezbytně dlouhou dobu.

3. Dítě si před příchodem do třídy důkladně umyje ruce mýdlem (20 – 30 sekund), ruce si utře do svého textilního ručníku.

4. Každé dítě musí mít k dispozici ústenku pro případ výskytu infekce (uložena v šatně v osobních věcech dítěte).

5. Dítě nebude do MŠ přijato, pokud bude vykazovat známky infekčního onemocnění – teplota, rýma, kašel, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta čichu a chuti apod.

6. Dítěti s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel) bude umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí (lékařské potvrzení).

6. Pokud se u dítěte vyskytnou příznaky infekce v průběhu dne, je škola povinna  postupovat podle zákona o veřejném zdraví. Tuto povinnost naplňuje tím, že oddělí dítě , které vykazuje známky akutního onemocnění,  od ostatních dětí (§7 odst.3 zákona o ochraně veřejného zdraví), informuje zákonné zástupce  a  dále postupuje podle nařízených  instrukcí Ministerstva zdravotnictví.

7. Škola je povinna reagovat na konkrétní mimořádné situace s onemocněním covid-19  a postupovat podle pokynů Krajské hygienické stanice a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou Krajskou hygienickou stanicí nebo Ministerstvem zdravotnictví.

Úplata za vzdělávání v souvislosti s covid-19

1. Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena , jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí.

2. Pokud na základě rozhodnutí Krajské hyg. stanice nebo Ministerstva zdravotnictví dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu více než  5 dnů  provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

Toto sdělení je součástí Školního řádu a směrnice o Úplatě za vzdělávání.

V Hulicích, dne 22.8.2020                                                     J.Fajtová, v.r.      

 

 

Mateřská škola Hulice, okres Benešov

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

 

 

Směrnice o stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

č.j.                                                                 5

spisový znak:                                                2/5

skartační znak                                             s5

vypracovala:                                                Jaroslava Fajtová

seznámeni se směrnicí dne:                         31.8.2020

směrnice nabývá platnosti.                          31.8.2020

směrnice nabývá účinnosti dne :                 1.9.2020

směrnice zrušuje směrnice ze dne:             1.9.2019

 

  1. Předmět úpravy

 1.1 Ustanovení této směrnice vymezuje stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole.

1.2. Směrnice upravuje úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1.3. Podle ! 123 školského zákona stanovuje výši úplaty ředitelka. Podmínky, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty či osvobození od úplaty a nejvyšší možnost úplaty upravuje § 6 vyhlášky o předškolním vzdělávání č. 14/2005

 

  1. Plátci úplaty

2.1.Úplatu za  předškolní vzdělávání dítěte hradí zákonný zástupce.

 

 

  1. Výše a splatnost úplaty

3.1. Úplatu za celodenní provoz lze stanovit maximálně do výše 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce s výjimkou finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu.

3.2. Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné výši.

3.3. V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, bude výše úplaty stanovena poměrně k plné výši úplaty

3.4. V době přerušení provozu mateřské školy po dobu letních prázdnin, bude úplata

 za předškolní vzdělávání prominuta.

3.5. Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 9 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v mateřské škole pro účely posouzení v souladu s nejvyšším počtem dětí zapsaným v rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitelka MŠ, nejvýše však ve výši odpovídající 2/3 úplaty v příslušném provozu

3.6. Dětem, které do 31.8. daného roku dovrší 5 let a dětem s odloženou školní docházkou

 pro něž je předškolní vzdělávání povinné, se poskytuje vzdělávání bezplatně.

3.7. Úplata za uplynulý kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne následujícího kalendářního měsíce.

3.8. V případě absence dítěte v mateřské škole se úplata nevrací.

3.9. Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady.

3.10. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený účet nebo hotově na Obecním úřadě Hulice.

 

4.Snížení nebo prominutí úplaty

4.1. Osvobozen od úplaty je:

* zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

nebo

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

pokud tyto skutečnosti prokáže ředitelce mateřské školy

 

4.2. Stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo vážných zdravotních důvodů

4.3. Zákonný zástupce se o snížení nebo prominutí úplaty dohodne s ředitelkou školy.

4.4. V měsíci červenci a srpnu je úplata stanovena ve výši 0,- Kč.

 

 

5. Stanovení výše úplaty pro školní rok 2020/2021

5.1. Ve školní roce 2020/2021 stanovuje ředitelka mateřské školy úplatu za předškolní vzdělávání ve výši 250,- Kč.

 

Úplata za vzdělávání v souvislosti s covid-19

1. Pokud je dítěti nařízena karanténa a škola není uzavřena , jedná se o jeho omluvenou nepřítomnost a úplata se hradí.

2. Pokud na základě rozhodnutí KHS nebo MZd dojde k uzavření školy, stanoví ředitelka školy maximální výši úplaty poměrně poníženou podle délky omezení nebo přerušení provozu více než  5 dnů  provozu, a to i v případě, že mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem.

 

V Hulicích, dne 31.8.2020

                                                       


 
 
 

Milí rodiče ,jako tomu bylo minulý rok ,tak i letos budeme 31.8. 2021 mazat fotografie z našich výletů a zážitků s dětmi .

 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítejte na stránkách naší mateřské školy. 

Mateřská škola v Hulicích byla otevřena a uvedena do provozu v roce 1976 jako jednotřídní MŠ. Dne 1.1.2003 vstoupila MŠ do právní subjektivity a dle zákona č. 564/1990Sb. o státní správě a samosprávě ve školství - funguje nyní jako příspěvková organizace. Mateřskou školu navštěvují děti z obce Hulice a ze širokého okolí. Kapacita je 24 dětí. Provoz MŠ je od 6.30h do 15.30h. Stravování dětí i dospělých zajišťuje vývařovna VEGA, která sídlí v téže budově jako mateřská škola.

 

Výchova a vzdělávání dětí probíhá v průběhu celého dne. Vždy je brán zřetel na věk, potřeby a zájmy dětí. Učitelky se dětem snaží poskytnout a zprostředkovat dostatečné množství podnětů a prožitků. Pro děti je vytvářeno příjemné a láskyplné prostředí tak, aby se cítily šťastně a spokojeně a pobyt v mateřské škole byl pro ně zábavou i poučením.

 

Základním dokumentem pro výchovně vzdělávací práci je Rámcový vzdělávací program, ve kterém jsou zpracovány veškeré informace a údaje o mateřské škole, vize, cíle a kompetence. Součástí Rámcového programu je Školní vzdělávací program, který obsahuje hlavní myšlenky, konkrétní cíle,úkoly a kompetence pro výchovu a vzdělávání dětí. Program je průběžně doplňován a aktualizován dle současných potřeb školy a dětí. Obec Hulice leží v krásném přírodním prostředí, čehož učitelky využívají a s dětmi tráví v případě příznivého počasí hodně času venku na procházkách. V obci je k dispozici "Včelí svět" (muzeum), nové dětské hřiště, kam si s dětmi chodíme s oblibou hrát.

 

Naše mateřská škola aktivně spolupracuje s rodiči, obecním úřadem, okolními MŠ, se ZŠ v Trhovém Štěpánově, s logopedy, psychology.