Mateřská škola Hulice, okres Benešov

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

č.j.                                                           3

spisový znak:                                          1/3

skartační znak:                                       s5

vypracovala:                                          Jaroslava Fajtová

seznámeni se školním řádem dne:       28.8.2018

směrnice nabývá platnosti dne:           28.8.2018

směrnice nabývá účinnosti dne:          1.9.2018

směrnice zrušuje směrnici ze dne :      30.8.2017

 

Ředitelka Mateřské školy Hulice, okres Benešov, v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 zákona č.. 561/2004 Sb. ., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, jiném vzdělávání /školský zákon/, v platném znění, vydává školní řád.

Školní řád upravuje podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí v mateřské škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců a zaměstnanců školy.

 

1.      Zřizovatelem MŠ Hulice je obec Hulice

 

2.      Provoz

je každoročně projednáván s rodiči a OÚ Hulice. Provoz bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu. Dále pak o zimních a jarních prázdninách. Omezení nebo přerušení provozu oznámí ředitelka zákonným zástupcům  s dostatečným předstihem

 a v souladu se školským zákonem.

 

 

3.      Přijímací řízení do MŠ

Přijímací řízení probíhá v mateřské škole na základě Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v plném znění.

Postup:

1.      Zřizovatel školy (Obecní úřad v Hulicích) stanoví spádové oblasti pro mateřskou školu. Zákonný zástupce může zvolit mateřskou školu dle vlastního výběru

2.      Ředitelka MŠ vyhlásí po dohodě se zřizovatelem termín zápisu k předškolnímu vzdělávání pro daný školní rok.

3.      zákonní zástupci se mohou v mateřské škole vyzvednout přijímací formuláře

4.      Řádně vyplněné dokumenty včetně lékařského potvrzení předají zákonní zástupci ředitelce školy. Současně předloží průkaz totožnosti a doklad trvalém pobytu a rodný list dítěte. Zákonní zástupci obdrží registrační číslo. Tímto dnem je zahájeno přijímací řízení

5.      Výsledky přijímacího řízení dle registračního čísla budou zveřejněny do 30 dnů po ukončení zápisu na vstupních dveřích do MŠ.

 

4. Povinné předškolní vzdělávání:

 Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení   povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné

 

 

Povinnost se vztahuje na:

- na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů,

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů,

- na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů,

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

 

Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu.

Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek.

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

5. Postup přijímání k předškolnímu vzdělávání:

* Zákonný zástupce se rozhodne, v jaké mateřské škole požádá o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Přednostně bude dítě čtyřleté a starší dítě přijato ve spádové mateřské škole. Školský obvod pro spádovou mateřskou školu určuje zřizovatel školy – obec – v obecně závazné vyhlášce obce, o vymezení školských obvodů spádové mateřské školy.

*. Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období , které vyhlásí Ministerstvo školství ČR

Přesné datum a místo stanoví ředitel konkrétní mateřské školy a spolu s kritérii pro přijímání je zveřejní způsobem v místě obvyklým (např. zveřejní na webových stránkách nebo vývěskách mateřské školy, na webových stránkách zřizovatele školy apod.).

* Zákonný zástupce podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Náležitosti žádosti jsou: jméno a příjmení žadatele (dítěte), jeho datum narození, místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola). Dále uvede zákonný zástupce: jméno a příjmení tohoto zástupce, místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce musí doložit své oprávnění dítě zastupovat. Zákonný zástupce nemusí dokládat u dětí, pro které je vzdělávání povinné, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním.

* O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel konkrétní školy ve správním řízení bezodkladně, nejpozději do 30 dnů nebo do 60 dnů ve složitějších případech.

* Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:

 v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení,

 po dobu 4 souvislých hodin denně,

  povinnou dobu vzdělávání stanovuji v naší mateřské škole v čase od 8,00 – 12,00 hodin.

 - povinné předškolní vzdělávání není povinné v době prázdnin.

*Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky.

 

6.Podmínky omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání:

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit mateřské škole důvody absence předem.

 V případě nenadálé absence zákonní zástupci doloží důvod nepřítomnosti.

Ředitelka mateřské školy je oprávněna v souladu s novelou školského zákona § 34a odst.4  požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, a to elektronicky nebo telefonem. Po opakujících se absencích si může ředitelka vyžádat od zákonných zástupců písemné vyjádření o důvodech absence dítěte.

 

Jiné možné způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání dítěte:

 

individuální vzdělávání dítěte – oznámí zákonný zástupce písemně v době zápisu (vzor oznámení je přílohou), nejpozději do konce května (pokud se bude individuálně vzdělávat po převážnou část, nebo celý školní rok), uskutečňuje se následně bez docházky dítěte do mateřské školy; informace poskytne ředitel konkrétní školy. Povinností zákonného zástupce je zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání v mateřské škole (nejedná se o zkoušku), rodič pouze obdrží doporučení pro další postup při vzdělávání. Dítě může být vzděláváno doma rodičem, jinou osobou, nebo může navštěvovat jiné zařízení než je mateřská škola.

vzdělávání v přípravné třídě základní školy (určené pouze pro děti s uděleným odkladem školní docházky) a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální - informace podá ředitel konkrétní základní školy nebo základní školy speciální; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole;

vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky; zákonný zástupce musí přijetí oznámit ve spádové mateřské škole.

 

7.Úplata za předškolní vzdělávání:

úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro šechy děti v mateřské škole ve stejné výši. V naší mateřské škole je výše úplaty pro školní rok 2018/2019  stanovena – 250,- Kč měsíčně.

     *. v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než

                 5  vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

*  v době přerušení provozu mateřské školy době letních prázdnin, bude úplata

          za  předškolní vzdělávání prominuta

* děti plnící povinné předškolní vzdělávání úplatu za vzdělávání neplatí

*  úplata za příslušný kalendářní rok je splatná do patnáctého dne následujícího

           kalendářního měsíce

*  v případě absence dítěte se úplata nevrací

*. ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění

            zákonnému  zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,   

            jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v 

            mateřské škole  nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu

            a nedohodne  s ředitelkou jiný termín úhrady

* plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na účet č. 51-4475850277/0100

           s variabilním symbolem období – např. platba za září VS 92018,

          říjen VS 102018, atd. Do poznámky – příjmení plátce nebo dítěte.

          Nebo je možné uhradit úplatu v hotovosti na OÚ Hulice.

 

8. Snížení nebo prominutí úplaty

- Osvobozen od úplaty je :  

* zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte., pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

* fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky v pěstounské péči pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy.

 

- stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo vážných rodinných důvodů

 – zákonný zástupce se o snížení nebo prominutí úplaty dohodne s ředitelkou mateřské školy

- v měsíci červenci a srpnu stanovuji výši úplaty – 0,- Kč (nula)

 

9. Předčasné ukončení předškolního vzdělávání.

*- ředitelka může po předchozím písemném upozornění zák. zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání pokud:

   * se dítě bez omluvy zák. zástupce nepřetržitě nezúčastňuje předškolního vzdělávání po dobu delší dvou týdnů

   * zák. zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje  provoz MŠ

   * ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení

   * zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské školeného úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou jiný termín úhrady

* ukončit předškolní vzdělávání ředitelka nesmí dítěti v době povinného předškolního vzdělávání

 

10. Evidence dětí - informace o dětech slouží pro vnitřní potřebu školy a oprávněné orgány státní správy

 

11. Práva a povinnosti dětí a zák. zástupců

 Práva dítěte:

·         na předškolní vzdělávání

·         vyjádřit svůj názor, být respektován

·         na takové chování a jednání dětí a dospělých vůči němu, aby neutrpěla jeho sebeúcta a důstojnost

·         právo na soukromí

Povinnosti dítěte:

·         upevňovat si společenské a hygienické návyky

·         respektovat a snažit se dodržovat domluvená pravidla v MŠ

·         šetrně zacházet s majetkem školy – záměrně neničit hračky a pomůcky

·         v případě poškození majetku školy dítětem je zákonný zástupce povinen škodu nahradit

Práva zákonných zástupců:

·         právo na informace o výsledcích výchovně – vzdělávacího procesu jejich dítěte

·         vyjadřovat se ke všem rozhodnutím, týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání

·         na informace a poradenskou činnost školy

·         na konzultaci jakýchkoliv záležitostí, týkajících se jejich dítěte

·         právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich rodinného života

·         seznámit se  Školským vzdělávacím programem

·         mohou si dojednat konzultační schůzku s ředitelkou, s učitelkou

·         mají právo podílet se na dění v MŠ

 

 

Povinnosti zákonných zástupců:

·         rodiče se v budově školy chovají podle mravních zásad a jsou dobrým příkladem

·         a vzorem

·         jsou povinni informovat mateřskou školu o zdravotním stavu dítěte

·         jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zcela zdravé

·         povinnost hlásit nepřítomnost dítěte v MŠ, a to neprodleně

·         předat dítě osobně paní učitelce, teprve poté odcházejí z MŠ

·          zavazují se informovat MŠ o výsledcích poradenského zařízení pokud jim toto opatření doporučila MŠ v zájmu péče o dítě

 

 

12. Práva a povinnosti zaměstnanců MŠ

 

Práva:

·         má právo na zdvořilé chování ze strany dětí a rodičů

·         právo na důstojné a estetické prostředí, ve kterém vykonává svou práci

·         rozhoduje o metodách, formách a postupech pro naplňování cílů školy

Povinnosti:

·         je povinen reagovat zákonným zástupcům na jejich připomínky, dotazy a podněty a to přiměřeným a vhodným způsobem

·         dodržovat pracovní dobu i pracovní náplň

·         řídit se poučením o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, předpisy o PO

·         dále se vzdělávat a to samostudiem a v organizovaných akcích DVPP

·         je dětem vzorem svým chováním a jednáním

 

 

 

13. Denní řád v mateřské škole

 6.30 – 8.00 -- příchod do MŠ – spontánní činnosti, námětové hry, individuální či

                        skupinové hry

  8.00 – 8.30 -- řízené tělovýchovné aktivity, rozcvička, komunitní kruh, pohybové hry

  8.30 – 9.00 --  hygiena, svačina

  9.00 – 9.30 --  řízené činnosti – tvořivé, výtvarné, hudební, konstruktivní, dramatické

                         didaktické činnosti, individuální plán s předškoláky

   9.30 – 9.45 --  hygiena, příprava na pobyt venku

 9.45 – 11.45 --  pobyt venku

11.45 – 12.15 – hygiena, oběd

12.15 – 12.30 – příprava na odpočinek (odchod dětí domů)

12.30 – 14.00 – odpočinek dle individuální potřeby dětí, klidové aktivity

14.00 -  14.30 – hygiena, svačina

14.30 – 15.30 – spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých

                          dopoledních aktivitách, pobyt na školní zahradě, odchod domů

 

V denním řádu umožňuji pedagogům nedodržovat striktně časový harmonogram a poskytuji možnost reagovat na individuální, akutní či aktuálně změněné potřeby dětí.

 

 

14.Stravování

Školní stravování (obědy) v naší mateřské škole zabezpečuje vývařovna Vega.

Vývařovna dodává oběd do termo nádob, kde je udržována teplota jídla až do doby podávání obědů.

Děti mají právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující jídlo.

Přesnídávky a svačiny připravuje zaměstnankyně mateřské školy. S platností od 1.1.2017 jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 o školním stravování dodržovány výživové normy. Tyto normy jsou zaznamenávány do mechanizmu výpočtu spotřeby – tzv. Spotřebního koše, což je důležitý ukazatel kvality práce jídelny a předmětem kontrol.

V souvislosti s nově nastaveným systémem ve stravování je nutné přihlašování a odhlašování dětí ke/ze stravování. Děti je nutné přihlašovat a odhlašovat ze stravování předem, a to do 11,00 hodin předchozího dne.

Příklad: budete –li chtít dítě přihlásit/odhlásit ve středu ke stravování, je nutné uvědomit mateřskou školu v úterý do 11,00 hodin. .

V případě, že bude dítě přihlášené a nastane změna nebo dítě onemocní, mohou si rodiče  oběd vyzvednout v mateřské škole. Stejný systém nastane u přihlašování dětí. Pokud bude dítě přicházet do MŠ po absenci, je nutné ho přihlásit den předem do 11,00 hodin.

Výše finančních normativů je jednotná pro všechny děti .

Finanční limity Kč / den / strávník:

                   přesnídávka  7,-

                   oběd            24,-

                   svačina          7,-

                                                                     

Při vydávání obědů na děti dohlíží pedagogický pracovník, který dbá na bezpečnost při manipulaci s příborem, teplou polévkou apod.

V MŠ je dostatečně zajištěn pitný režim. U každého jídla i v průběhu celého dne je dětem zajištěno dostatečné množství tekutin, které jsou podávány do vlastních podepsaných plastových hrnků.

 

15.Bezpečnost dětí při vzdělávání

MŠ vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy jej pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagog předá zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zástupcem dítěte.

Při vzdělávání dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, která pro tuto oblast stanoví  platná školní a pracovně právní legislativa.

*. při přesunech dětí na pobyt venku mimo území mateřské školy se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu, zejména.

* kde není chodník, chodí se nejblíže při pravém okraji vozovky – a to nejvýše dva vedle sebe

* děti a učitelka jsou povinni používat předepsané reflexní oblečení

*. pobyt dětí v přírodě

* využívají se pouze známá a bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

* pedagog. pracovníci předem zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (skla, hřebíky, plechovky, ostré věci, kameny apod.)

* sportovní a pohybové aktivity

* před cvičením dětí a dalšími  pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídě, venku kontrolují pedagogové , zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

* pedagogičtí pracovníci dbají, aby pohybové aktivity byly přiměřeny věku dětí

*od rodičů vyžadujeme zodpovědnost za to, že dítě nenosí do MŠ ostré předměty, sirky, léky a další nebezpečné předměty

* MŠ se z bezpečnostních důvodů v 8.00 hod zamyká

* při mimoškolních akcích zajistí ředitelka dostatečný počet pracovníků vykonávajících dohled nad dětmi

* pracovní a výtvarné činnosti

* při aktivitách, kde je nutné použití nástrojů – nůžky, nůž, kladivo aj. – vykonávají děti práci za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem ped. pracovníků. (nůžky nesmějí mít ostré hroty apod.)

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let

* MŠ je vybavena dostatečným množství podnětných a bezpečných hraček

* je použito více zavřených a dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek

* prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru

   dětí, umožňovalo variabilitu  v uspořádání prostoru

* MŠ je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny

*  šatna je vybavena dostatečným prostorem na náhradní oblečení

* učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají

 

 

Překrývání pedagogů

Od 1.9.2017 je podle možností a podmínek  mateřské školy  zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň 2,5 hodiny. Obvykle v čase pobytu venku od 9,30 – 12,00 hodin. Mateřská škola překrýváním pedagogů zajišťuje hlavně bezpečnost na vycházkách.

 

16.Opatření při úrazu:

* při drobném úrazu : učitelka dítě ošetří, úraz zapíše do ranního filtru a do Knihy úrazů,  při předávání dětí rodičům – informuje rodiče o tom , co se stalo

* v případě potřeby zavolá p.uč. lékařskou pomoc nebo zajistí převoz zraněného dítěte do zdravotnického zařízení

* každý úraz je evidován v Knize úrazů

 * úraz, kde bylo nutné ošetření lékaře nebo si úraz vyžádal další nepřítomnost dítěte v MŠ  -  vyplní ředitelka Protokol o úrazu  dle vyhlášky č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 

 

17. Informování o školních a mimoškolních aktivitách

Pokud MŠ organizuje a pořádá akce – výlety, besídky, zahradní slavnosti, vystupování apod. informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím písemného upozornění na nástěnce pro rodiče, nebo ústně, popřípadě na webových stránkách.

 

 

18. Organizace v prostorách školy

šatna:

·         každé dítě má vymezené místo na oblečení a obuv, děti jsou vedeny k samostatnosti a vzájemné pomoci

·         v MŠ dítě potřebuje – celé náhradní oblečení, sportovní oblečení pro pobyt venku, přezůvky, pyžamo, vlastní ložní prádlo, papírové kapesníčky, holínky, kelímek a kartáček na čištění zubů, hřeben, ručník

třída:

 *    ve třídě probíhají řízené a spontánní aktivity v průběhu výchovně- vzdělávacího

       procesu       

umývárna, wc. – správné hygienické návyky

jídelna:

·         správné stravovací návyky a správné stolování

odpolední odpočinek:

·         respektujeme potřeby dětí – odpočinek na lehátku po obědě, popř. klidové aktivity

 

 

 

19. Konzultační hodiny:

V naší MŠ nejsou pevně stanoveny, ale je možnost si je předem na určitý čas domluvit.

 

 

20. Prevence užívání návykových látek

* všem osobám je v prostorách školy a školní zahradě zakázáno užívat návykových látek a manipulace s nimi

* škola je povinna oznámit orgánu sociálně právní ochrany dětí , že je dítě týráno a zanedbáváno

* v celém objektu MŠ je zakázáno kouření a používání elektronických cigaret.

 

21. Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25.5.2018 vstoupil v platnost zákon o ochraně osobních údajů (GDPR).

Mateřská škola Hulice, okres Benešov jako správce osobních údajů jmenovala Pověřence pro ochranu osobních údajů pana Mgr. Petra Zíku – Advokátní kancelář Camrda, Premus, Vychopeň, Zeman a partneři, se sídlem Masarykovo nám. 225, 256 01 Benešov, datová schránka. ID atmufvr, email: zika@pravni.cz, tel.: 317 763 537

 

 22. MAP OP VVV

Ve školní roce 2018/2019 bude MŠ i nadále realizovat projekt pod názvem Mateřská škola Hulice, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/16_022/0007560, jehož cílem je personální podpora  MŠ a další vzdělávání pedagogů ve čtenářské a matematické pregramotnosti.