Mateřská škola Hulice, okres Benešov

Hulice 102

257 63 Trhový Štěpánov

 

PROVOZNÍ ŘÁD V MATEŘSKÉ ŠKOLE

č.j.                                                                     1

spisový znak                                                  1/1

skartační znak                                               s5

vypracovala:                                                 Jaroslava Fajtová

seznámeni s provozním řádem dne:        31.5.2017

směrnice nabývá platnosti dne:               1.6.2017

směrnice nabývá účinnosti dne:              1.9.2017

směrnice zrušuje směrnici ze dne :         28.4.2016

1. Provoz MŠ je od 6.30h do 15.30h

2. Děti do MŠ přichází od 6.30h do 8.00h, poté se budova MŠ z bezpečnostních důvodů zamyká.

3. Rodič je povinen předat dítě osobně paní učitelce, rodič odchází z MŠ až po předání dítěte.

4. Vyzvedávat děti z MŠ je možné při dopolední docházce mezi 12.00 a 12.30h, při celodenní docházce mezi 14.30 až 15.30h. V případě potřeby je možná 

     individuální domluva s učitelkami. 

5. Rodiče mohou k vyzvedávání dětí z MŠ pověřit jinou osobu a to písemnou formou po domluvě s paní ředitelkou.

6. Rodiče jsou povinni oznámit předem známou nepřítomnost dítěte a to co nejdříve. V případě nepřítomnosti nečekané, jsou rodiče povinni tuto absenci ohlásit

    nejlépe do 8.00 hodin. 

7. Naše mateřská škola je jednotřídní a dochází sem děti ve věku zpravidla od 3 do 7 let.

8. Do kolektivu MŠ mohou docházet jen zcela zdravé děti. Paní učitelky mají v zájmu zachování zdraví ostatních dětí právo nepřijmout do MŠ dítě s

     nachlazením či jiným onemocněním.

9. Rodiče hlásí paní ředitelce veškeré změny v osobních datech, změny telefonních čísel, změnu pojišťovny a jiné. 

10. Povinné předškolní vzdělávání:

 Od počátku roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení   povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech

· v mateřské škole zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, 

· po dobu 4 souvislých hodin denně, 

·  povinnou dobu vzdělávání stanovuji v naší mateřské škole v čase od 8,00 – 12,00 hodin. 

 - povinné předškolní vzdělávání není povinné v době prázdnin.

Povinné předškolní vzdělávání trvá případně i ve školním roce, pro který byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky a je ukončeno až začátkem plnění povinné školní docházky. 

Podmínky omlouvání dětí plnících povinné předškolní vzdělávání:

Zákonní zástupci jsou povinni oznámit mateřské škole důvody absence předem.

 V případě nenadálé absence zákonní zástupci doloží důvod nepřítomnosti. 

Ředitelka mateřské školy je oprávněna v souladu s novelou školského zákona § 34a odst.4  požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti dítěte, a to elektronicky nebo telefonem. Po opakujících se absencích si může ředitelka vyžádat od zákonných zástupců písemné vyjádření o důvodech absence dítěte.

11. Úplata za předškolní vzdělávání: 

úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v mateřské škole ve stejné výši. V naší mateřské škole je výše úplaty pro školní rok 2017/2018  stanovena – 200,- Kč měsíčně.

- v případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než

    5  vyučovacích dnů, bude stanovena výše úplaty poměrně k plné výši úplaty.

- v době přerušení provozu mateřské školy době letních prázdnin, bude úplata

 za  předškolní vzdělávání prominuta

-  děti plnící povinné předškolní vzdělávání úplatu za vzdělávání neplatí

 - úplata za příslušný kalendářní rok je splatná do patnáctého dne následujícího 

 kalendářního měsíce

 -  v případě absence dítěte se úplata nevrací

 -  ředitelka mateřské školy může po předchozím písemném upozornění 

 zákonnému  zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání,    

jestliže zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v 

mateřské škole  nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu 

 a nedohodne  s ředitelkou jiný termín úhrady

11.1. Snížení nebo prominutí úplaty

 Osvobozen od úplaty je :

* zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte., pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči 

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

* fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky v pěstounské péči pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy. 

11.2. stanovená základní částka může být snížena zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce z důvodu nemoci nebo vážných rodinných důvodů

11.3. – zákonný zástupce se o snížení nebo prominutí úplaty dohodne s ředitelkou mateřské školy

11.4. v měsíci červenci a srpnu stanovuji výši úplaty – 0,- Kč (nula) 

12. Stravování

Školní stravování v naší mateřské škole zabezpečuje vývařovna Vega.

Vývařovna dodává oběd do termo nádob, kde je udržována teplota jídla až do doby podávání obědů.

Děti mají právo denně odebrat oběd, jedno předcházející a jedno navazující jídlo.

Přesnídávky a svačiny připravuje zaměstnankyně mateřské školy.

S platností od 1.1.2017 jsou v souladu s vyhláškou 107/2005 o školním stravování dodržovány výživové normy. Tyto normy jsou zaznamenávány do mechanizmu výpočtu spotřeby – tzv. Spotřebního koše, což je důležitý ukazatel kvality práce jídelny a předmětem kontrol. Děti je nutné přihlašovat a odhlašovat ze stravování předem, a to do 11,00 hodin předchozího dne. 

Příklad: bude –li  rodič chtít dítě přihlásit/odhlásit ve středu ke stravování, je nutné uvědomit mateřskou školu v úterý do 11,00 hodin. .

V případě, že bude dítě přihlášené a nastane  změna nebo dítě onemocní, můžou si rodiče oběd vyzvednout v mateřské škole, do svých přinesených nádob. Stejný systém je u přihlašování dětí. Pokud bude dítě přicházet do MŠ po absenci, je nutné ho přihlásit den předem do 11,00 hodin.

Výše finančních normativů je jednotná pro všechny děti .

Finanční limity Kč / den / strávník:

                   přesnídávka  7,-

                   oběd            24,-

                   svačina          7,-                      

Při vydávání obědů na děti dohlíží pedagogický pracovník, který dbá na bezpečnost při manipulaci s příborem, teplou polévkou apod. V MŠ je dostatečně zajištěn pitný režim. U každého jídla i v průběhu celého dne je dětem zajištěno dostatečné množství tekutin, které jsou podávány do vlastních podepsaných plastových hrnků.

13. Stravné a školné je splatné nejdéle do 15. dne následujícího měsíce na Obecním úřadě Hulice nebo převodem na účet 51- 4475850277/0100 s    variabilním symbolem období- např. platba za září VS 92017, říjen 102017 atd. V případě opakovaného nedodržení tohoto termínu je možné dítě, které neplní povinné předškolní vzdělávání, z MŠ vyloučit.

14. Děti jsou vzdělávány podle Školního vzdělávacího plánu (ŠVP), který vychází z Rámcového vzdělávacího plánu (RVP) vydaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Děti jsou tak rozvíjeny ve všech oblastech biologických, psychologických, interpersonálních, sociálně kulturních a environmentálních.

15. Denní harmonogram je daný, ale může se každý den měnit podle aktuální situace a potřeb dětí.

16. Rodiče mají možnost spolupracovat a podílet se na dění v mateřské škole. Rodiče jsou aktuálně informováni o svých dětech, akcích a dění v MŠ.

17. Rodiče mohou podávat podněty, připomínky a stížnosti na práci zaměstnanců MŠ, ti se postarají o zpracování a jejich případné řešení.

 

 Denní režim v mateřské škole Hulice   

6.30- 8.00    Příchod do MŠ – spontánní činnosti, námětové hry, individuální či skupinové hry 

8.00- 8.30     Řízené tělovýchovné aktivity, rozcvička, komunitní kruh, pohybové hry 

8.30 – 9.00    hygiena, svačina 

9.00 – 9.30   Řízené činnosti – tvořivé, výtvarné, hudební, konstruktivní, dramatické, didaktické, plnění individuálních plánů s předškoláky 

9.30 – 9.45   Hygiena, příprava na pobyt venku 

9.45 – 11.45  Pobyt venku 

11.45 – 12.15 Hygiena, oběd 

12.15 – 12.30 Příprava na odpočinek ( odchod dětí domů) 

12.30 – 14.00 Odpočinek dle individuální potřeby dětí, klidové aktivity

14.00 -  14.30 Svačina

14.30 – 15.30  Spontánní a skupinové hry, pokračování v započatých dopoledních aktivitách,

                        pobyt na školní zahradě, odchod domů